LAD OS VÆRE MED HELT FRA START …

RING +45 5576 9137

Korrekt håndtering i et holistisk perspektiv…

Miljøsanering omfatter som bekendt eliminering af miljøskadelige – og sundhedsfarlige stoffer, der tidligere anvendtes i mange bygningsdele og installationer. Særligt i bygningsmassen fra perioden 1955-1980 er i søgelyset, men også i bygninger fra nyere tid skal man være påpasselig.

Hos JHH Entreprenør ApS er miljøsanering et fagområde, som vi er specialister i og naturligvis følger tæt og til stadighed udbygger vores kompetencer omkring. Vores viden inden for Kvalitet, Miljø og Arbejdsmiljø udbygges og vedligeholdes løbende gennem krav fra brancheorganisationer og lovgivende myndigheder.

Vi fokuserer på at løsning af alle kundernes miljøsaneringsopgaver. Vi har vi mange års erfaring med de miljøskadelige stoffer, og vi ser det som vores ansvar at benytte vores ekspertise og specialviden til at beskytte miljøet til fordel for os alle.

Vores miljøsaneringstilbud er derfor tænkt som holistiske løsninger. Med andre ord inddrager vi myndighedernes, rådgivernes og ikke mindst kundernes interesser så tidligt i projektforløbet som muligt. Vi tilstræber altid kvalitative løsninger på udfordringerne, hvilket selvfølgelig også indebærer minimering af ressourceforbruget og affaldsmængden til alles bedste.

KLIK FOR KONTAKTINFO

Skrappe hensyn og krav til saneringsopgaver

Når det handler om miljøsaneringsopgaver, så er der en lang række hensyn, som skal overholdes med henblik på korrekt isolering af opgaven, separation, transport og bortskaffelse af de farlige stoffer.

Det er klart, at det kræver certificering, uddannelse og erfaringer om de respektive delprocesser og praktiske arbejdsmetoder til optimering og koordinering af den samlede opgave på både pris og kvalitet.

Miljøekspertise med JHH Entreprenør ApS

Det kræver både ekspertise og det rigtige miljøsaneringsudstyr, når det handler om løsning af de mange forskellige typer miljøsaneringsopgaver. Af de vigtigste håndterer vi:

 1. PCB
 2. PARAFFINER
 3. ASBEST
 4. BLY
 5. SKIMMELSVAMP

Vi er klar ved telefonerne, hvis der måtte være opklarende spørgsmål til løsning af miljøsaneringsopgaver.

Klik for kontaktinfo

Asbestsanering med JHH Entreprenør ApS

Tilbage i 1960’erne og 1970’erne blev asbest anvendt som tilslagsmateriale i mange produkter og byggematerialer.

Som sikkert bekendt har asbest senere vist sig at være særdeles skadeligt ved indånding med en lang række sygdomme som asbestose/stenlunger og kræft som et resultat.

På trods af et forbud fra 1986 findes asbest dog stadig i dag i bl.a. gammelt vinyl, gulvlim, fliseklæber, beton, lofter og rørisolering, samt i gamle tag-, facade- og loftplader, og det er derfor afgørende at få det fjernet. Det gælder f.eks. i forbindelse med miljøsanering og renovering af alle typer bygninger.

Asbestanalysens ABC

Hvis der er den mindste mistanke om asbest i en bygning eller i materialer, skal asbestreglerne følges.

Derfor foretages der altid en asbestanalyse forud for nedrivning (partielt eller totalt) af bygningsdele. Heraf vil det fremgå, om der foreligger en asbestudfordring, og om der i givet fald skal udarbejdes en tilhørende saneringsplan.

JHH Entreprenør fjerner asbest med stor forsigtighed i henhold til retningslinjer fra Asbestforingen samt Arbejdstilsynets bekendtgørelse om samme.

klik for kontaktinfo

Henvisninger:
https://www.nedbrydningssektionen.dk/media/27405/asbest_vejledning.pdf

>> BAR Bygge og Anlæg – Når du støder på asbest. Sådan gør du

>> BAR Bygge og Anlæg – Når du støder på asbest. Regler og baggrund

PCB-sanering med JHH Entreprenør ApS

PCB (polychlorerede biphenyler) er et udtryk for en klasse af miljø- og sundhedsskadelige stoffer i byggerier og byggematerialer. PCB, som blandt andet har været anvendt i:

 • Fugemasse
 • Termoruder
 • EL installationer
 • Oliefyldte kabler
 • Beton
 • Belysningsarmaturer
 • Skridsikre gulve

og er i dag rubriceret som en af verdens ti farligste miljøgifte. PCB er yderst sundhedsfarligt for mennesker og dyr og kan optages i kroppen via munden, indånding og huden. PCB er hormonforstyrrende og kan eksempelvis påvirke forplantningsevnen.

Man finder typisk PCB i byggerier fra 1950’erne og frem til slutningen af 1970’erne, hvor stoffet blev forbudt i Danmark.

PCB fra f.eks. fugemasse trænger ind i beton og mursten, som dermed også skal behandles enten som affald til deponi eller som farligt affald – alt afhængigt af forureningsgrad. Det særligt farlige ved PCB er, at det breder sig. Det er målt i jorden op til to kilometer væk fra hovedkilden.

PCB -sanering og affaldshåndtering efter gældende retningslinjer og sikkerhedsvejledninger for både miljø og arbejdsmiljø.

Proces for sanering af PCB

Processen med sanering af PCB kan dels udføres som en isoleret opgave, dels som en del af et større nedrivnings eller renoveringsprojekt. Det indeholder en helt igennem kvalitetssikret fremgangsmåde, men afhængig af bygningstype og mængder varierer arbejdsprocessen for fjernelse.

Herefter benyttes følgende fremgangsmåde:

 1. Etablering af lovpligtige velfærdsforanstaltninger
 2. Planlægning, identifikation og afgrænsning af opgavens omfang, herunder prøveudtagning af de tilstødende materialer
 3. Fjernet affald forsegles i tætsluttende emballage og bortskaffes til godkendt modtagestation
 4. Personale beskyttes af heldragter og fuldt åndedrætsværn
 5. Mindre opgaver kan muligvis udføres enklere.

Opgaver med sanering af PBC forurening udføres altid i et tæt samarbejde med kunden, relevante myndigheder og relevante partnere.

Sager afsluttes med at dokumentere det udførte arbejde.

Alt arbejde udføres med specialudviklede værktøjer, teknikker og sikkerhedsprocedurer.

Screening af bygninger, prøvetagning til analyser for PCB forurening samt udarbejdelse af handlingsplaner, opfølgende kontrol og rapporter foretages også som isolerede opgaver.

klik for kontaktinfo

>> BAR vejledning om PCB
>> PCB-Guiden

PCB-sanering med JHH Entreprenør ApS

PCB (polychlorerede biphenyler) er et udtryk for en klasse af miljø- og sundhedsskadelige stoffer i byggerier og byggematerialer. PCB, som blandt andet har været anvendt i:

 • Fugemasse
 • Termoruder
 • EL installationer
 • Oliefyldte kabler
 • Beton
 • Belysningsarmaturer
 • Skridsikre gulve

og er i dag rubriceret som en af verdens ti farligste miljøgifte. PCB er yderst sundhedsfarligt for mennesker og dyr og kan optages i kroppen via munden, indånding og huden. PCB er hormonforstyrrende og kan eksempelvis påvirke forplantningsevnen.

Man finder typisk PCB i byggerier fra 1950’erne og frem til slutningen af 1970’erne, hvor stoffet blev forbudt i Danmark.

PCB fra f.eks. fugemasse trænger ind i beton og mursten, som dermed også skal behandles enten som affald til deponi eller som farligt affald – alt afhængigt af forureningsgrad. Det særligt farlige ved PCB er, at det breder sig. Det er målt i jorden op til to kilometer væk fra hovedkilden.

PCB -sanering og affaldshåndtering efter gældende retningslinjer og sikkerhedsvejledninger for både miljø og arbejdsmiljø.

Proces for sanering af PCB

Processen med sanering af PCB kan dels udføres som en isoleret opgave, dels som en del af et større nedrivnings eller renoveringsprojekt. Det indeholder en helt igennem kvalitetssikret fremgangsmåde, men afhængig af bygningstype og mængder varierer arbejdsprocessen for fjernelse.

Herefter benyttes følgende fremgangsmåde:

 1. Etablering af lovpligtige velfærdsforanstaltninger
 2. Planlægning, identifikation og afgrænsning vi opgavens omfang, herunder prøveudtagning af de tilstødende materialer
 3. Fjernet affald forsegles i tætsluttende emballage og bortskaffes til godkendt modtagestation
 4. Personale beskyttes af heldragter og fuldt åndedrætsværn
 5. Mindre opgave kan muligvis udføres enklere.

Opgaver med sanering af PBC forurening udføres altid i et tæt samarbejde med kunden, relevante myndigheder og relevante partnere.

Sager afsluttes med at dokumentere det udførte arbejde.

Alt arbejde udføres med specialudviklede værktøjer, teknikker og sikkerhedsprocedurer.

Screening af bygninger, prøvetagning til analyser for PCB forurening samt udarbejdelse af handlingsplaner, opfølgende kontrol og rapporter foretages også som isolerede opgaver.

klik for kontaktinfo

>> BAR vejledning om PCB
>> PCB-Guiden

Sanering af bly og andre metaller

 Fjernelse af blyforurening med JHH Entreprenør ApS

Bly er et metal, der afhængig af dets kemiske forbindelser, kan indebære forskellige miljø- og sundhedsskadelige effekter for mennesker og naturen som helhed. Bly optages i kroppen gennem mund, næse, slimhinder og i mindre omfang gennem huden.

Inden man fandt ud af, hvor sundhedsskadeligt bly faktisk er, blev det ofte anvendt i maling, og derfor skal der fagfolk til, når vægoverflader med blymaling skal fjernes.

JHH Entreprenør ApS sørger for, at blysaneringen bliver udført under alle gældende krav til arbejdet med det sundhedsskadelige materiale.

Fakta om bly

Bly er et naturligt forekommende tungmetal, som gennem mange hundrede år har været udvundet og anvendt til forskellige formål, herunder til byggematerialer. Bly optræder i byggeriet i form af såkaldt metallisk bly (bly i ren form), og som blyforbindelser i andre materialer, eksempelvis i maling og plast. For at bly kan håndteres forsvarligt og korrekt i renoveringssammenhæng eller totalnedrivning, er det vigtigt, at der er fuld klarhed over, hvor blyet findes, og hvilke koncentrationer af bly der er i materialet.

Det har længe været kendt, at bly er skadeligt for mennesker og miljø. Anvendelsen af bly i Danmark blev derfor helt forbudt i byggeriet 1. november 2007. Nogle af de mest betydende anvendelser af bly i nybyggeri var dog blevet forbudt tidligere.

Selve saneringsprocessen for bly

Processen med sanering af blyforurenede områder kan altså enten som en isoleret opgave eller som en del af et større nedrivnings eller renoveringsprojekt. Det indeholder en helt igennem kvalitetssikret fremgangsmåde:

 1. Etablering af lovpligtige velfærdsforanstaltninger
 2. Planlægning, identifikation og afgrænsning vi opgavens omfang, herunder prøveudtagning af de tilstødende materialer
 3. Etablering af tæt indeslutning og slusesystem for adgang for rensningsteam
 4. Opstilling af særligt filtreret ventilation og forhindring af spredning af blyholdigt støv
 5. Blyaffald forsegles i tætsluttende emballage og bortskaffes til godkendt modtagestation
 6. Personale beskyttes af heldragter og fuldt åndedrætsværn
 7. Mindre opgaver kan muligvis udføres enklere

Luftmålinger, screening af bygninger, prøvetagning til analyser for blyforurening samt udarbejdelse af handlingsplaner, opfølgende kontrol og rapporter foretages også som isolerede opgaver.

klik for kontaktinfo

Henvisninger:

>> Blyvejledningen fra Dansk Asbestforening

Oprensning af forurenede grunde

Der er forskellige muligheder for oprensning af forurenede grunde.

 • Behandling af jord med procesdifferentiering til kombinationsforureninger
 • Multi-purpose On-site Phase Separator (MOPS) til svært forurenet jord
 • Termisk behandling af jord, når øvrige metoder ikke er tilstrækkelige

Fælles for alle oprensningsprojekter er, at de skal udføres efter gældende regler og vejledninger, bl.a. Lov om forurenet jord og Vejledning om oprydning på forurenede lokaliteter.

JHH Entreprenør ApS udfører alle typer forureningsopgaver, ofte som en del af større eller mindre anlægsarbejder men også som selvstændige opgaver. Typisk løser vi disse opgaver i forbindelse med nedbrydning og nybyggeri.

klik for kontaktinfo

>> BAR Bygge og Anlæg – Arbejde med forurenet jord

Vores samarbejdspartnere

Vores køretøjer, gravemaskiner og andet maskineri betragter vi som værktøjet, der løfter os op i niveau på alle planer. Vores vigtigste partnere på maskinparken er skitseret nedenfor.

B2B RÅDGIVNING

På skriftlige henvendelser glæder vi os til at svare tilbage. Det er vigtigt for os med en hurtig besvarelse, men er der tale om en hastesag, så kontakt os venligst pr. telefon.

  FORNAVN *

  EFTERNAVN *

  EMAIL ADRESSE *

  TELEFON NR.

  EMNE

  HVAD KAN VI HJÆLPE MED?